Mak­suton video­kurssi yri­tys­oh­jel­mis­tojen hankintaan

 Hyvä pk-yri­tyksen päättäjä tai IT-vastuuhenkilö

Oletko har­kinnut uuden yri­tys­oh­jel­miston han­kintaa? Ellet ole val­miiksi yri­tys­oh­jel­mis­tojen han­kinnan konkari, tässä video­kurssi onnis­tu­neeseen hankintaan.

Tehokas kurssi jär­jes­tel­mäl­liseen ja talou­del­li­sesti kan­nat­tavaan han­kin­ta­pro­sessiin. Kattaa kaikki vaiheet han­kin­ta­he­rät­teestä hankintapäätökseen.

Oletko joskus kuullut hei­kosti men­neistä it-pro­jek­teista? Sel­lai­sista, joissa käyt­täjät eivät ole tyy­ty­väisiä, asiak­kaiden palvelu kärsii tai johto tais­telee ylit­tyneen bud­jetin kanssa? Monesti syyt tähän ovat sel­laisia, jotka hyvällä val­mis­tau­tu­mi­sella olisi voitu välttää. 

Pie­nem­missä yri­tyk­sissä seu­raukset eivät ole niin näkyviä, vaan harmin kantaa lähinnä yrittäjä itse, kun han­kittu ohjel­misto ei esi­mer­kiksi vas­taakaan odo­tuksia, eikä toimi niin kuin yri­tyksen pro­sessit vaatisivat.

Vaa­ti­vuutta han­kintaan lisää se, jos integroidaan samalla yri­tys­oh­jel­mistoa muihin yri­tyksen jär­jes­telmiin. Usein myöskään tie­tojen saa­minen enti­sestä ohjel­masta suju­vasti uuteen ei onnistu niin kuin pitäisi, tai se tulisi esi­mer­kiksi niin kal­liiksi, että pää­dytään naput­te­lemaan tietoja uudelleen ja hyö­dyl­listä tietoa puuttuu uudesta järjestelmästä.

On kysymys valmistautumisesta - tai sen puutteesta

Pelko vaihdon onnis­tu­mi­sesta tai onnis­tu­mat­to­muu­desta voi johtaa siihen, että käy­tetään itselle huo­nosti sopivaa ohjelmaa vuo­desta toiseen. 

Kuten muis­sakin amma­teissa, ammat­ti­laiset tie­tävät tar­kalleen, kuinka yri­tys­oh­jelmia vaih­detaan, ja ettei se ole sen kum­mempaa työtä kuin muukaan työ. Tämä tieto ei saa olla sala­tie­dettä. Tär­keintä olisi, että voisit päästä yli huo­le­nai­heistasi ja käyn­nis­tämään uuden ohjel­miston etsi­misen, joka auttaa sinua puo­lestaan pää­semään lii­ke­toi­min­nassasi eteenpäin.

Eikö jokaisen yri­tyksen tarve olisi kui­tenkin se, että käy­tössä olisi yri­tys­oh­jelma, joka toimii kuin ajatus? Pahim­millaan voi joskus olla, että ohjelma on pikem­minkin työn­tehon hidas­teena, eikä sitä uskalleta kui­tenkaan lähteä vaih­ta­maankaan, kun arvellaan, että ruoho ei ole vih­reämpää aidan toi­sella puolella.

Yri­tys­oh­jel­mis­tolla tar­koi­tamme tässä toi­min­na­noh­jaus­oh­jel­mistoa, kas­sa­jär­jes­telmää tai talous­hal­linnon ratkaisua.

Yri­tyskoon osalta puhumme nyt pk-yri­tyk­sistä.

Onko kenties sinun koh­dallasi jokin seu­raa­vista tilan­teista ajankohtainen?

 • Yri­tyksesi tarpeet kas­vaneet ulos nykyi­sestä ohjelmistosta?
 • Ohjel­misto ei mah­dol­lista enää yri­tyksesi kehit­tä­mistä eteenpäin?
 • Käyt­täjät tyy­ty­mät­tömiä ohjelman toi­mintaan tai joustamattomuuteen? 
 • Käyt­tä­miäsi pal­ve­luita ja ohjel­mistoja ei saa integroitua kes­kenään?
 • Ohjelmaa ei enää kehitetä aktii­vi­sesti tai ohjelman tuki on päättymässä?

Valinnanvaraa on - mikä sopii teille?

Yri­tys­oh­jel­mis­tojen val­mis­tajia toimii Suo­messa tuoreen eri­kois­ra­portin mukaan ainakin yli 140. Näistä monilla on useita ohjel­mis­to­tuot­teita. Läpi käy­täviä asioita siis on, kun halutaan löytää itselle par­haiten soveltuva tuote ja kumppani pitkään toimittajasuhteeseen.

Valmentaudu silloin kun sinulle sopii

Ennen aikaan tietoa ei ollut hel­posti saa­ta­vissa. Oli vain joi­denkin tun­temia guruja, han­kin­ta­kon­sultteja tai isoilla yri­tyk­sillä koke­neita it-joh­tajia, jotka olivat käyneet erikseen kou­lu­tukset han­kin­toihin ja projekteihin.

Ennen oli näin, mutta enää ei.

Entiseen aikaan ei ollut video­kursseja. Ainoa mah­dol­lisuus oli mennä paikan päälle kou­lut­tamaan tai kon­sul­toimaan näitä asioita. Ja tämä oli kal­lista, mat­ka­ku­luineen ja matka-aikoineen päi­vineen, riippuen siitä missä päin Suomea toi­mittiin. Se sopi vain isoim­mille yrityksille.

Nyt on ole­massa myös video­kurssien mahdollisuus. 

Niinpä päätin toteuttaa video­kurssin juuri näihin haas­teisiin, mistä olen edellä puhunut – täs­mä­vä­lineen juuri näihin melko moni­mut­kaisiin asioihin valmistautumiseen.

Nyt saat neuvot kat­sot­ta­vaksi kän­ny­källäsi, table­tillasi tai tietokoneellasi.

Voit katsoa val­men­nusta silloin kun haluat ja sel­lai­sissa jak­soissa kun sinulla on aikaa. Jos han­kinta on sinulle polt­tavan ajan­koh­tainen, voit käydä videot läpi puo­lessa päi­vässä – 4,5 tun­nissa. Jos taas haluat ottaa tämän kai­kessa rau­hassa eikä han­kin­nalla ole kiire, käytä kurssiin vaikka tunti vii­kossa, näin sinulla on uusi osaa­minen kuu­kauden päästä. 

Onnistunut hankinta on järjestelmällinen hankinta

Val­men­nuk­sessa etenet jär­jes­tel­mäl­li­sesti han­kin­nassa ja pää­tök­sen­teossa ja käyt läpi eri näkö­kulmat kokeneen ammat­ti­laisen neu­vomana, etkä vajoa yleisiin sudenkuoppiin.

Val­mennus on hyvin käy­tän­nön­lä­heinen teo­rioiden sijaan, ja pääset itse täyt­tämään val­miisiin Excel-tau­luk­ko­pohjiin tar­vit­tavat yri­tyksesi tiedot.

Val­men­nuk­sessa on kaikki asiat han­kin­ta­he­rät­teestä aina han­kin­ta­pää­tökseen asti.

Kurssin kiin­teänä osana on katsaus yli 140:sta Suo­messa toi­mi­vista yri­tys­oh­jel­mis­tojen val­mis­ta­jista, jossa on tii­vis­tettynä heidän lii­ke­vaih­tonsa, toi­mia­lae­ri­kois­tu­mi­sensa ja ohjel­mis­tojen nimet, hel­pot­tamaan itselle sopivien vaih­toeh­tojen löytämistä.

Kurssin pitäjä 

Minä olen Timo Lin­tunen, ja olen vuo­desta 1992 lähtien toi­minut yri­tys­oh­jel­mis­tojen parissa, suu­rimman osan tästä ajasta ohjel­mis­to­y­rit­täjänä. Vas­tuullani on ollut yri­tys­oh­jel­mis­tojen kehit­tä­minen, aikoinaan lähdin niiden parissa alusta liikkeelle.

Tiedän mistä puhun, kun on kyse yri­tys­oh­jel­mis­tojen vaih­doista. Olen ollut kat­so­massa läheltä satoja ohjel­miston vaihtoja. Vaih­totyöt asiak­kaiden tiloissa eri vai­heineen ovat tulleet tutuiksi, alkaen asen­nuk­sista, kon­fi­gu­roin­neista, tie­tojen siir­roista ja päättyen kou­lu­tuksiin ja käyt­töönoton tukeen. Asiak­kaiden tar­peita olen sel­vit­tänyt ja suun­ni­tellut niin kau­pan­käyn­ti­vai­heessa kuin ole­massa olevien käyt­täjien kanssa.

Koska olen raken­tanut yri­tys­oh­jel­mistoja alusta lähtien, tiedän miten niiden perus­lo­giikka menee, ja usein eri ohjel­missa on paljon yhteistä, teh­däänhän niillä pit­kälti samoja asioita. Tämä auttaa ohjel­mis­tojen ver­tai­le­mi­sessa ja arvioinnissa.

Olen myös istunut osta­jasta kat­sottuna pöydän toi­sella puo­lella, eli ollut myy­mässä ohjelmia lukui­sille yri­tyk­sille, samoin kuin tehnyt mark­ki­nointia ja ollut joh­ta­massa lii­ke­toi­mintaa. Näin tiedän, miten pro­sessit ohjel­mis­to­val­mis­ta­jilla tyy­pil­li­sesti toi­mivat. Tästä on apua arvioi­taessa toi­mit­tajien sovel­tu­vuutta oman yri­tyksen tarpeisiin.

Vahvin toi­mia­lao­saa­minen minulla on vähit­täis­kau­pasta, tuk­ku­kau­pasta ja huolto- ja kor­jaa­mo­sek­to­rilta. Olen sen lisäksi pereh­tynyt asiak­kaideni parissa moniin mui­hinkin toimialoihin.

Kou­lu­tuk­seltani olen tie­to­jär­jes­tel­mä­tie­dettä pää­ai­neenani lukenut KTM. Lisäksi olen opis­kellut yli­opis­tossa tie­to­jen­kä­sit­telyä. Olen käynyt viime vuosina yli sata päivää jat­ko­kou­lu­tusta tavoit­teenani ammentaa uusinta uutta val­men­nuk­siini, ja tätä osaa­mista hyö­dynnän tällä kurssillakin.

Jos kerron jonkin oman koke­mukseni työ­vuosien var­relta liittyen tähän kurssiin, niin se olisi ehkä seu­raava. Olin vas­tuussa yhden­toista melko kookkaan myy­mälän eri puo­lilla Suomea tapah­tu­neesta jär­jes­tel­män­vaih­dok­sesta. Vaihdon piti tapahtua mah­dol­li­simman nopeasti kai­kissa myy­mä­löissä, jotta toi­mi­pis­teiden tiedot näkyivät joka pai­kassa ristiin. Tie­tojen piti siirtyä van­hasta jär­jes­tel­mästä viime piirtoa myöten, myyntiin ei saanut tulla kat­koksia ja uudessa piti olla tar­kalleen samat toi­minnot kuin van­has­sakin. Käyt­täjät olivat tot­tuneet pit­kältä ajalta entiseen jär­jes­telmään ja pro­sessit ero­sivat aika tavalla muista ohjelman käyt­tä­jäy­ri­tyk­sistä. Hikeähän tästä tuli otsalle moneen otteeseen. Vaan oppia ikä kaikki, hyvinhän vaihdos meni. Vas­taa­van­laiset koke­mukset ovat osaltaan oppien taus­talla tällä kurssilla.

Maksuton videokurssi
“Yritysohjelmiston hankinnan perusteet”

Val­mennus sisältää 4,5 tuntia videoita yri­tys­oh­jel­miston han­kin­nasta han­kin­ta­he­rät­teestä aina han­kin­ta­pää­töksen tekoon asti.

 • Yleistä han­kin­ta­pro­ses­sista - mm. miten yri­tys­oh­jel­miston han­kinta eroaa luon­teeltaan monista muista kil­pai­lu­tet­ta­vista tuotteista
 • Tar­ve­mää­rittely - näin sel­vität ja kuvaat todel­liset tarpeesi
 • Toi­mit­tajien ja ohjel­mis­tojen arviointi - monien omi­nai­suuksien osalta
 • Vaih­toeh­tojen ver­tailu ja kil­pai­lutus- objek­tii­vinen tapa verrata eri suh­teessa vahvoja vaihtoehtoja
 • Han­kinnan käy­tännön toteutus - esit­te­lyistä sopi­muksiin asti

Val­men­nukseen kuuluu videoiden lisäksi val­miita Excel-mallipohjia.

Mene­telmään kuuluu myös, että neuvon vaih­toeh­tojen pis­teyt­tä­misen, jotta saat viime kädessä myös nume­ro­muo­toiset arviot siitä, mikä vaih­toehto sopii sinulle parhaiten.

Val­mennus on tehty pk-yri­tyk­sille. Val­men­nuksen sisäl­lössä on huo­mioitu eri­ko­koiset pk-yri­tykset ja eri toi­mialat sovel­tu­vilta osin. Eri toi­mia­loista on mai­nintoja sisällön yhtey­dessä, mutta val­mennus on luon­teeltaan toi­mia­la­riip­pu­maton. Eniten kurssin sisäl­löstä hyö­tyvät noin 5-50 hengen yri­tykset, joissa vaih­dok­sessa on enemmän tar­peita kuin aivan pie­nim­missä yrityksissä. 

Suu­rem­pienkin yri­tysten edus­tajat hyö­tyvät kurssin sisäl­löstä, koska useimmat lai­na­lai­suudet pätevät niis­säkin, ja vas­taavia val­men­nuksia on tuskin saa­ta­vissa täl­läi­sil­lekään yri­tyk­sille suo­meksi ja koti­maiset tarpeet huo­mioon ottaen.

Kui­tenkin myös 1-4 hengen yri­tyksiä on huo­mioitu kurs­sissa monin tavoin, olenhan itsekin yksi­ny­rittäjä ja tiedän, mil­laisia mm. talous­hal­linnon ja myyn­ti­pro­sessin tarpeet itsel­lä­nikin ovat.

Val­mennus on suun­nattu yri­tys­joh­dolle ja IT-joh­dolle, sekä muille han­kinta- ja käyt­töön­ot­to­pro­jekteja läpi­vie­ville henkilöille.

Val­mennus auttaa val­mis­tau­tumaan oikeiden valin­tojen teke­miseen monin tavoin:

 • Auttaa riip­pu­mat­to­muuteen han­kin­nassa, ede­sauttaen kil­pai­lu­tuk­sessa
 • Auttaa huo­mioimaan monta eri näkö­kulmaa valin­nassa
 • Auttaa kysymään toi­mit­ta­jilta hyviä kysymyksiä
 • Auttaa pun­ta­roimaan vaih­toehtoja tehok­kaalla tavalla ja eri kanteilta
 • Auttaa löy­tämään yri­tys­oh­jel­misto, joka on koko­nais­val­tai­sesti sopivin rat­kaisu
 • Parantaa mer­kit­tä­västi onnis­tu­misen toden­nä­köi­syyttä valinnan oikeaan osu­mi­sessa, kun valinta on tehty jär­jes­tel­mäl­li­sesti eikä “mutu-tun­tu­malla”.

Tyypillisiä hyötyjä kurssin käymisestä

Ilman huo­lel­lista val­mis­tau­tu­mista vaih­dok­sesta voi tulla paitsi hen­kistä kuor­mit­tu­mista joh­dolle ja työn­te­ki­jöille, myös jois­sakin tapauk­sissa kon­kreet­tisia ongelmia toiminnassa.

Asioita joilla val­men­nuk­sessa pie­nen­netään riskejä ongel­mille, ovat mm.

 • Huo­mioidaan mah­dol­li­simman monet asiat etu­käteen, esi­mer­kiksi mie­titään omat pro­sessit ja han­kin­ta­tarpeet aivan ensimmäisenä.
 • Estetään tilan­teita, ettei ohjelma vas­taakaan odo­tuksia. Tätä riskiä val­mis­tau­tu­malla hyvin mää­rit­te­ly­työhön ja pro­sessien tun­te­mukseen ja kuvaamiseen
 • Autetaan pitemmän päälle vähen­tämään tar­vetta vaihtaa ohjel­mistoa taas uudelleen, kun löy­detään pit­källä täh­täi­mellä käyttöön sopiva ratkaisu
 • Autetaan näkemään lisä­mah­dol­li­suuksia uudelle ohjel­malle mini­mi­vaa­ti­musten lisäksi

Lisä­hyötyjä val­men­tau­tu­mi­sesta kurssin avulla ovat mm.

 • Pie­nentää kyn­nystä ohjel­miston vaihtoon, kun eri vai­heista tulee kattava käsitys. Näin ei jäädä jumiin entiseen ohjelmaan, jos se ei palvele enää riit­tä­vällä tavalla.
 • Saa aikaan toi­minnan tehos­tusta, kun esille nousee pinnan alla pii­leviä tar­peita ja mah­dol­li­suuksia, joihin on paremmat eväät käyn­nistää parannustoimenpiteitä

Saat hyödyllistä tietoa myös näistä

 • Pro­sessien kuvaa­minen, pro­ses­si­kartta, käy­tännön esi­merkit – ellei pro­sessien yleiset termit ja kuvaa­minen ole sinulle ennestään tuttuja, kurs­silla tulee niistä ”tiivis rau­tai­sannos”, jotta voit tehdä itsellesi esi­mer­kiksi rau­ta­lan­ka­mallit, miten teidän yri­tyk­sessä toi­mitaan eri asioissa. Tästä on hyötyä sopivaa ohjelmaa valit­taessa sekä myös sitä otet­taessa käyttöön.
 • Sopi­mus­asiat, kuten yleiset ehdot, toi­mi­tus­so­pimus ja pal­ve­lu­ta­so­so­pi­mukset. Val­mis­taudut sopi­musten tekoon, kun kurs­silla käydään läpi ylei­simmät sopi­mus­tyypit ja niiden kes­keistä yleistä sisältöä
 • Kou­lu­tukset, käy­tännön koke­muksia niiden jär­jes­tä­mi­sestä, miten var­mistat että kou­lutus tukee oikealla tavalla käyt­töönoton onnistumista.
 • Inte­graatiot, mihin useim­miten tehdään ja käy­tännön asioita. Kurs­silla oma videonsa eri­lai­sista inte­graa­tioista ja miten niitä yleensä tehdään, ellei niitä ole valmiina.
 • Tie­tojen kon­versiot edel­li­sestä ohjel­mis­tosta, käy­tännön koke­muksia – pystyt val­mis­tau­tumaan mitä tietoja van­hasta jär­jes­tel­mästäsi siir­retään uuteen ja pohtia vaihtoehtoja
 • Tar­peiden sel­vi­tykset ja asia­kas­koh­taiset muu­tokset, käy­tännön koke­muksia näiden teke­mi­sestä – ja käydään läpi miten kokoa omat vaa­ti­muksesi poh­jaksi tar­jous­pyyntöä varten.
 • Kus­tan­nus­las­kelmat, säästöt, tuotot  – valmiit kon­septit ja esi­merkit sille, miten lasket saa­vu­tet­tavat säästöt esi­mer­kiksi toi­minnan tehostumisena.
 • Refe­renssien hyö­dyn­tä­minen – mitä kan­nattaa ottaa huo­mioon referensseistä

Täysin maksuton kurssi

Kurssi on täysin mak­suton eikä edellytä rekis­te­röi­ty­mistä.

Videot ja aineistot löydät alta, voit alkaa katsoa niitä heti.

Hyötyjä monelta kannalta

Tämä kurssi on tehty, jotta sinulle olisi mah­dol­li­simman helppoa päästä käyt­tämään juuri sel­laista yri­tys­oh­jel­mistoa, joka täyttää sinun tar­peesi mah­dol­li­simman hyvin ja mah­dol­li­simman edul­li­sesti.

Jo pie­nikin koh­dallasi oikeaan osuva vinkki tältä kurs­silta säästää sinulta välit­tö­mästi kurssin kat­so­miseen käyt­tämäsi työajan. Hyvin toden­nä­köi­sesti saat rat­kaisun edul­li­semmin, kun neu­vomani mene­telmän mukai­sesti kil­pai­lutat useampia toi­mit­tajia. Kyse ei ole kui­tenkaan vain rahan sääs­töstä. Tämä kurssi antaa sinulle paljon hyö­dyl­lisiä neuvoja, jotka aut­tavat sinua tekemään fak­toihin perus­tuvia pää­töksiä ja myös osaa­misesi näistä aiheista kasvaa.

Yri­tys­oh­jel­miston valinta on yksi yri­tys­johdon tär­keimpiä pää­töksiä, vähin­täänkin IT:n saralla. Var­mista, että pää­töksesi menee oikein!

Tällä lyhyellä videolla kuulet kitey­tyksen, mistä kurs­sissa on kysymys.

Nähdään kurs­si­vi­deoilla!

Timo Lin­tunen

Yrittäjä, kon­sultti

Lin­tunen Consulting

PS. Yri­tys­oh­jel­miston vaihto tois­ta­miseen voi maksaa kym­meniä tuhansia omana aikana ja ulkoisina kus­tan­nuksina. Var­mis­tathan, että teet huo­lel­li­sesti pun­nitun pää­töksen val­mis­te­luineen. Tämä kurssi antaa siihen mainiot eväät.

Kurssin videot

 

Video 1

Kesto 86 minuuttia

-          Tämän tie­toiskun tavoitteet

-          Yri­tys­oh­jel­miston hankintaprosessi

-          Tar­peiden määrittely

Video 2

Kesto 75 minuuttia

-          Inte­graatiot

-          Pro­sessit ja niiden kuvaaminen

-          Ohjel­mis­to­val­mis­tajien eri­kois­ra­portin hyödyntäminen

-          Ohjel­mis­tojen sovel­tu­vuuden arviointi

-          Toi­mit­tajien ja heidän pal­ve­luiden arviointi

-          Pilvi- ja pai­kal­lisen toteu­tuksen vertailu

-          Mobii­li­käyt­töisyys

-          Verk­ko­kauppa, verk­koa­jan­varaus, CRM

-          Business intel­li­gence -ratkaisut

Video 3

 

Kesto 111 minuuttia

-          Arvioin­ti­vaiheen käy­tännön eteneminen

-          Eri­tyi­sesti toi­mit­tajaa kos­kevat arvioinnit

-          Kus­tan­nus­las­kelmat

-          Vaih­toeh­tojen vertaileminen

-          Kan­nat­ta­vuus­las­kelmat

-          Vaih­toeh­tojen ver­tailu pisteyttämällä

-          Han­kinnan käy­tännön toteu­tuksen eteneminen

-          Sopi­mus­asiat ja -ehdot

 

-          Yleisten suden­kuoppien välttäminen

 

Suomessa toimivat yritysohjelmistojen valmistajat

Lataa seu­raa­vasta raportti, josta voit käyn­nistää oikean ohjel­mis­to­val­mis­tajan haun.

Ladattavat Excel-taulukot, joita käytetään kurssilla

Voit pyytää myös muita kurs­silla käy­tettyjä Excel-tau­lukkoja mak­sutta: timo.​lintunen@​lintunenconsulting.​fi

Ylei­simmin käy­tetyt lomakkeet ja laskelmapohjat


Nyky­tilan arvion­ti­lomake, jota voidaan käyttää ennen han­kinnan käynnistämistä

Pohja omi­nai­suus­vaa­ti­musten listan teolle

Pohja kunkin vaih­toehdon kustannuslaskelmalle

Pohja sääs­tö­las­kel­malle

Pohja pis­tey­tys­tau­lu­kolle toi­mit­tajien ja ohjel­mis­tojen vertailuun

© 2021 Lin­tunen Consulting